IOSCO Prensiplerine Uyum

IOSCO Prensiplerine Uyum

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün "Finansal Ölçütlere İlişkin Temel İlkeler"ine uyumlu Finansal Ölçütlerin oluşturulması, hesaplanması, yayımlanması, operasyonlarının yürütülmesi, denetlenmesi ve yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan “eşdeğerlik” kararı alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, IOSCO’nun Finansal Ölçütlere İlişkin Prensiplerine uyumlu olacak şekilde “Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğinde” ve “Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde” değişiklikler yapılmış, Borsa Yönetim Kurulu'nun 22/09/2022 tarih ve 2022/24 sayılı toplantısında da, söz konusu yönetmeliklere dayalı olarak oluşturulan "IOSCO Prensiplerine Uyumlu Finansal Ölçütler Yönergesi"nin kabulüne karar verilmiştir.

Ayrıca, "Temel İlkeler"e uyum sağlamak amacıyla, hesaplanmakta olan Finansal Ölçütlerin tüm süreçleri gözden geçirilmiş ve IOSCO Prensiplerine Uyumlu Finansal Ölçütler Yönergesi'ne dayanılarak oluşturulan aşağıdaki prosedürler 29/09/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınmıştır. İlgili prensip, yönetmelik, yönerge ve prosedürlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İlgili Düzenlemeler

IOSCO Finansal Ölçütlere İlişkin Temel İlkeler için tıklayınız.

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliği için tıklayınız.

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği için tıklayınız.

IOSCO Prensiplerine Uyumlu Finansal Ölçütler Yönergesi için tıklayınız.

Finansal Ölçütler Yönetim Prosedürü için tıklayınız.

Finansal Ölçütlerde Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi Prosedürü için tıklayınız.

Finansal Ölçütlere İlişkin İhbar Prosedürü için tıklayınız.

Finansal Ölçütlere İlişkin Şikayet Prosedürü için tıklayınız.

Uyum Beyanı

Borsa İstanbul, yöneticisi olduğu Finansal Ölçütler için IOSCO Finansal Ölçütlere İlişkin Temel İlkelere uyumu sağlamış ve 31/12/2022 tarihi itibarıyla söz konusu uyuma ilişkin beyanını internet sitesinde yayınlamıştır. 

Ayrıca, “Borsa İstanbul’un IOSCO Finansal Ölçütlere İlişkin Temel İlkelere Uyum Beyanı Hakkındaki Bağımsız Denetçi Güvence Raporu” da PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31/03/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.