Pazarlar ve Pazar Grupları

Pazarlar ve Pazar Grupları

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir.

Pazar Tanım Sembol
YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar iki gruptan oluşur. Şirketlerin Borsaya kotasyonunda halka arz edilen payların piyasa değeri 150 milyon TL’nin üzerinde olanlardan 1 milyar TL’yi geçenler Yıldız Pazar Grup 1’e, geçemeyenler Yıldız Pazar Grup 2’ye alınır.

Z

ANA PAZAR Ana Pazar, iki gruptan oluşur. Şirketlerin Borsaya kotasyonunda halka arz edilen payların piyasa değeri 30 milyon TL’nin üzerinde olanlar Ana Pazar Grup 1’de yer alır. Ana Pazar Grup 1 kriterlerinin dışında kalan paylar Grup 2’de yer alır. N
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI (GİP)

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip olan, ancak halka açık kısmının piyasa değeri Kotasyon Yönergesinde Ana Pazar için belirlenen tutarın altında olan şirketlerin paylarının kota alındığı pazardır.

Payları GİP’te 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Kotasyon Yönergesinde belirtilen şartları sağlamaları halinde payların Yıldız Pazar’a veya Ana Pazar’a geçişi için başvuru yapabilirler.

G
YAKIN İZLEME PAZARI (YİP) Belirli şartların oluşması durumunda, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği, paylarının Borsa kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle paylarının Borsa bünyesinde işlem görebileceği organize bir pazar oluşturmak ve söz konusu şirketlerin paylarına yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıyla oluşturulmuş olan pazardır. W
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI (YÜFP) Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır. K
NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (NYİP) Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz. Q
PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir. S

Pazarları ve Pazar Gruplarını Belirleme Kriterleri

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri Yıldız Pazar Ana Pazar
Grup 1 Grup 2 Grup 1 Grup 2
Piyasa Değeri (PD) >500 milyon TL >50 milyon TL
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)

>750 milyon TL

>75 milyon TL

>15 milyon TL
Fiili Dolaşım Oranı (FDO) >%10 >%2,5
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı >1000 >350
Yerli Fon >1 milyon TL
Likidite <0,2 <3 <10

a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

d) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

e) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

f) Ek Kriter- Temettü Getirisi:  Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini

ifade eder.

Pazarlar ve Pazar Gruplarında Uygulanacak İşlem Esasları

İşlem Esasları Yıldız Pazar Ana Pazar GİP YİP PÖİP
Grup 1 Grup 2 Grup 1 Grup 2
İşlem Yöntemi Sürekli İşlem Sürekli İşlem Sürekli İşlem Sürekli İşlem 10 kez Tek Fiyat 5 kez Tek Fiyat 5 kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem VAR VAR VAR VAR YOK YOK YOK
Brüt Takas YOK YOK YOK YOK YOK YOK VAR
Özkaynak Oranı Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler %0 %0 %0 %0
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler %50 %100 %100 %100
Fiyat Marjı %20 %20 %20 %15 %10 %10 %10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı YOK VAR VAR VAR - - -
Devre Kesici Tetikleme Oranı %10 %10 %10 %7,5 - - -
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi 5 dakika 5 dakika 15 dakika 25 dakika - - -
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi 2 dakika 2 dakika 2 dakika 2 dakika - - -

a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödüç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

b) Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

ESKİ PAY GRUBU DÜZENLEMESİ

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde, 04/11/2019 itibariyle ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkmıştır. Bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacaktır.

İlgili Dosyalar

Yeni Pazar Yapısının Uygulanmaya başladığı 04/11/2019 tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A, B, C, D gruplarında yer alan payların listeleri:

2015 (Ocak-Haziran) 2015 (Temmuz-Aralık) 2016 (Ocak-Haziran) 2016 (Temmuz-Aralık) 2017 (Ocak-Haziran) 2017 (Temmuz-Aralık) 2018 (Ocak-Haziran) 2018 (Temmuz - Aralık) 2019 (Ocak - Haziran) 2019 (Temmuz - Aralık)

A, B, C, D Düzenlemesine İlişkin Kararın Yer Aldığı

30/10/2014 27/11/2015 31/01/2019

tarihli  SPK Haftalık Bültenleri

2010-2014 dönemine ait listeler:

2014 (Ekim-Kasım-Aralık) 2014 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2014 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2014 (Ocak-Şubat-Mart) 2013 (Ekim-Kasım-Aralık) 2013 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2013 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2013 (Ocak-Şubat-Mart) 2012 (Ekim-Kasım-Aralık) 2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2012 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2012 (Ocak-Şubat-Mart) 2011 (Ekim-Kasım-Aralık) 2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2011 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2011 (Ocak-Şubat-Mart) 2010 (Ekim-Kasım-Aralık)