Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

Girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payları fon izahnamesinde veya ihraç belgesinde hüküm bulunması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahnamenin veya ihraç belgesinin onaylanmasını takiben fon kurucusu tarafından yapılacak başvuru üzerine Borsa kotuna alınarak Borsamız Pay Piyasasında işlem görebilir.

İşlem Göreceği Pazar:

Borsa kotuna alınan ve Pay Piyasasında işlem görmesi uygun görülen fon katılma paylarından halka arz edilenler Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP), nitelikli yatırımcılara ihraç edilenler ise Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda (NYİP) işlem görebilir.

NYİP’de yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. 

NYİP’de işlem gören fonlarda; alım veya satım emrini Borsa Sistemi’ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa’ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.

İşlem Yöntemi: 

Fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi (seansın açılış ve kapanış bölümlerine dâhil edilir) uygulanır. Kurucunun ve/veya portföy yönetim şirketinin talebine bağlı olarak piyasa yapıcılık veya likidite sağlayıcılık faaliyeti yürütülebilir.

İşlem Birimi:

Fon katılma paylarının işlem birimi lottur.  1 adet fon katılım payı = 1 lot eşitliği uygulanır.  

Baz Fiyat:

Fon katılma payları Borsa’da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP’ta duyurulan son fon pay birim değeri Borsa’da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde baz fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir.

Fiyat Marjı:

Fon katılma paylarında fiyat marjı %20 olarak uygulanır.

Fiyat Adımı:

Borsa yatırım fonu (BYF) katılma belgelerinde uygulanan fiyat seviyeleri ve fiyat adımları fon katılma payları için de geçerlidir.

Özellik Kodu:

Fon katılma payları için belirlenen özellik kodları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Gayrimenkul yatırım fonu fon katılma payları için kullanılacak özellik kodları aşağıda belirtilmiştir:

Özellik Kodu Açıklama
.F1 Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
.TF1 Yatırım Fonları Katılma Payları İçin Temerrüt

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları özellik kodları aşağıda belirtilmiştir:

Özellik Kodu Açıklama
.F2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
.TF2 Yatırım Fonları Katılma Payları İçin Temerrüt

Maksimum Emir Değeri:

Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanır.

Kredili Alım ve Açığa Satış:

Fon katılma payları kredili alım ve açığa satış işlemlerine konu edilemez. Takas sürecinde Pay Piyasasında uygulanan genel takas esasları (işlemler netleştirilerek) uygulanır.

Devre Kesici Uygulaması:

Fon katılma payları işlemlerinde devre kesici uygulanmaz.

Takas İşlemlerine İlişkin Esaslar:

Fon katılma payları işlemlerinin takası, işlem gününü izleyen ikinci iş günü (T+2)’de Takasbank tarafından kendi düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Borsa Payı:

Fon katılma paylarında yapılan işlemlerden paylarda geçerli olan temel Borsa payı tahsil edilir. Emir iptal, emir kötüleştirme ve miktar azaltım (İKA) ücretleri alınmaz. Fon katılma payları işlem sırasında piyasa yapıcılık faaliyeti yürütülmesi durumunda piyasa yapıcı işlemleri için paylarda geçerli olan Borsa payı indirimi uygulanır.

İşlemlerin Durdurulması ve İşlem Sırasının Kapatılması:

Borsamız Kotasyon Yönergesinin fon katılma paylarının kottan çıkma şartlarını düzenleyen 31. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde fon katılma paylarının işlemleri aşağıdaki durumlarda durdurulur ve fon katılma payları kottan çıkarılır. 

a) Fonun herhangi bir nedenle tasfiye edilmesi veya farklı bir fon türüne dönüştürülmesi,

b) Fonun sona ermesi,

c) Son bir yılda 3 defa Kurulun III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5 nolu ekinde düzenlenen kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne aykırılığın tespit edilmiş olması,

ç) Kurulun fon katılma payının Borsada işlem göremeyeceğine ilişkin talebi

Süreli kurulan fonların katılma paylarının işlem sırası, fon kurucusu ve/veya portföy yönetim şirketinin yazılı bildirimi ile süre bitiminden en az  3 işlem günü öncesinde kapatılır.

Yatırımcıların Bilgilendirilmesi:

Katılım payları Borsa Pay Piyasası’nda işlem gören fonlarda kurucunun, yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve ilgili SPK Tebliğlerinde belirtilen bilgi, belge ve raporları öncelikle KAP’ta duyurmaları gerekmektedir.