Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Borsa İstanbul A.Ş. Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. kar dağıtım politikasının amacı, kar dağıtımı usul ve esaslarının, pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket’in orta ve uzun vadeli planları, ulusal ve küresel ekonomik şartlar ve büyüme hedefleri arasındaki denge göz önüne alınarak belirlenmesidir. Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, esas sözleşme, Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kar dağıtımında, yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirketin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenir.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin kar dağıtım politikası, şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, planlanan yatırımları ve nakit  durumunu  dikkate  alarak,  Türk Ticaret  Kanunu,  sermaye  piyasası  mevzuatı  ve  esas  sözleşme  hükümleri doğrultusunda hesaplanan dağıtılabilir dönem karının en az %50’sinin dağıtılmasını hedefler.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

İlgili yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak tespit edilen kar payı dağıtım tutarları belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihlerde pay sahiplerine dağıtılır.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtımı yapılmamasını teklif ederse, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağı hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verir.

Borsa İstanbul A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, finansal performans, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

27.09.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.