İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Borsamızın  gelişiminde  en  önemli  değer  çalışanlarımızdır.  İnsan  Kaynakları  politika  ve süreçleri,  yeteneklerin  kuruma  kazandırılması  ve  geliştirilmesi  yönünde  kurgulanmakta  ve sürekli iyileştirilmektedir.

Borsa  İstanbul  işe  alım  prosedürleri  eşit  koşullardaki  kişilere  eşit  fırsat  sağlanması  ilkesi çerçevesinde    mevzuatta  düzenlenmiş  olup  yeni  mezun  adayların  işe  alımı,  objektifliği teminat  altına  almak  amacıyla  yazılı  sınavlar  ve  ardından  mülakatlar  yapılmak  suretiyle gerçekleştirilmektedir.  Deneyimli  çalışan  işe  alımlarında,  adayların  değerlendirilmesinde birbirlerinden bağımsız değerlendiriciler görev almakta ve çok aşamalı görüşmeler ile mesleki bilginin  yanı  sıra  kurum  kültürüne  uyum,  takım  çalışmasına  yatkınlık  gibi  çalışma  verimini arttıracak kriterler de değerlendirilmektedir.

Çalışanlarımızın  kariyerleri  planlanırken  en  kritik  faktör  çalışanın  gerçekleştirmiş  olduğu başarılı  çalışmalardır.  Bununla  birlikte  her  bir  pozisyonda  yükselmek  için  gereken  asgari tecrübe şartı iç mevzuatımızın gereği olarak yerine getirilmektedir.

Çalışanlarımıza Şirketimizce sağlanan tüm haklar iç mevzuatta açık bir şekilde düzenlenmiş olup,  mevzuatta  belirtilen  koşulları  karşılayan  her  çalışana  ayrım  yapılmaksızın  belirtilen haklar tahakkuk ettirilmekte olup bunlar haricinde herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Çalışanlarımızın   bilgi   ve   becerilerinin   arttırılması   amacıyla   gerek   düzenli   gerekse yöneticilerin  talebine  istinaden  ilave  eğitimler  düzenlenmektedir.  Ayrıca  çalışanlarımız  için güvenli  çalışma  ortamı  ve  koşulları  sağlanmakta  ve  bu  ortam  ve  koşullar  sürekli  olarak iyileştirilmektedir.

Personel   politikaları   ile   ilgili   önemli   değişiklik   tasarıları   ile   ilgili   çalışanlarımızı bilgilendirmek  amacıyla  yılda  en  az  bir  defa  en  az  Genel  Müdür  Yardımcısı  seviyesinde yöneticilerin de katılımıyla toplantılar yapılmakta ve bu toplantılarda çalışan önerileri alınarak politikalar şekillendirilmektedir.

Çalışanlarımızın  dernek  kurma  özgürlüğünün  ve  toplu    sözleşmesi  hakkının  etkin  şekilde kullanılması amacıyla, Şirket içi iletişim aracı olan intranette gerek çalışanlarımız tarafından kurulan derneğe gerekse Sendikaya alan açılarak etkin iletişim imkanı sağlanmaktadır.