Bağış Politikası

Bağış Politikası

Borsa İstanbul A.Ş. Bağış Politikası (Politika) Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 

Bağışlar, ayni veya nakdi olabilir. Bağışlara ilişkin üst sınır Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir. Bağışlar, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce Yönetim Kurulu Başkanı ile istişare edilmek suretiyle değerlendirilir ve söz konusu üst sınırın %50’ye kadar olan miktarı her bir faydalanıcı için yıllık en fazla 250.000 TL olmak kaydıyla Genel Müdür onayıyla gerçekleştirilir. Bu limiti aşan bağışlar Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Genel Müdür onayı ile gerçek kişilere yapılabilecek bağışların üst sınırı 75.000 TL’dir.

Borsa İstanbul’un bağışları, finansal okuryazarlık, finansal faaliyetler, sağlık, sosyal yardım, kültürel faaliyetler, eğitim, dezavantajlı toplum grupları, spor, teknolojik gelişmeyi teşvik, yurt içi ve dışı doğal afet ve insanlık dramı alanlarına odaklanmaktadır. 

Borsa İstanbul’un bağışta bulunacağı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarşu özellikleritaşımalıdır:

a) İnsan hakları ihlaline karışmış olmamalıdır. 

b) Irk, mezhep, cinsiyet, din, engellilik durumu ve yaş gibi konularla ilgili ayrımcılık yapmamalı, ayrımcılığa dayalı uygulamaları bulunmamalıdır.

c) Kumar, uyuşturucu, tütün, ateşli silah, alkol vb. teşvik edecek bir faaliyet yürütmemelidir. 

d) Faaliyetleri, spor veya eğlence amacıyla hayvanlara zarar vermemelidir. 

e) Ana faaliyet amacı siyasi mesaj yaymak olmamalıdır, yapılan bağışları siyasi amaçlar için kullanmamalıdır. f)Çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunmamalıdır. 

g) Ortaya çıkan kişisel veya kurumsal tüm çıkar çatışmalarını kamuyla paylaşmalıdır. 

Borsa İstanbul, uzun dönem hedefleri ve amaçları olan, sürdürülebilir bir biçimde faaliyet gösteren, paydaşların faaliyetlerine dâhil olmasını teşvik eden ve projelerinde yenilikçi tutum benimseyen kuruluşlara bağışta bulunmayı tercih etmektedir. 

Borsa İstanbul, yıllık Entegre Faaliyet Raporunda yıl içinde gerçekleştirilen toplam bağış tutarı ile Politikadaki değişiklikler hakkında kamuya bilgi verir.

08.06.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.