Uyuşmazlıklar

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatından aldığı yetkiye dayanarak borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemektedir.

Buna göre işlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taraflardan birinin, işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri (borsa yatırımcıları) arasındaki aynı nitelikteki uyuşmazlıklar ise müşterinin başvurusu hâlinde Yönetim Kurulu tarafından çözümlenir. Uyuşmazlıkların çözümünde Yönetim Kurulu’na Uyuşmazlık Komitesi yardımcı olur.

Uyuşmazlık halinde nereye başvurulmalı?

Borsa İstanbul, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda yetki sahibi olduğundan, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için Borsa İstanbul’a başvurulabilir.

Borsa işlemlerinden kaynaklanmayan uyuşmazlıklar hakkında ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) müracaat edilebilir. Ayrıca, tarafların her zaman adli yargı yoluna veya tahkim yoluna başvurması da mümkündür.

Borsa işlemi nedir?

Borsa işlemi, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ait emirlerin, borsaya iletilmesi, bu emirlerin borsa kurallarına göre eşleştirilmesi ve bu surette gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin borsanın, ilgili takas kuruluşlarının ve saklamacı kuruluşların düzenlemelerinde belirtilen yöntem ve sürede yerine getirilmesini ifade etmektedir.

Uyuşmazlık Hizmet Bedeli

Uyuşmazlık başvurusu, yazılı bir dilekçe ile ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenip Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanan uyuşmazlık hizmet bedeli ödenerek yapılır.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla belirlenip Kurul tarafından onaylanan tarifeye göre uyuşmazlık hizmet bedeli;

  • Şikâyete konu borsa işleminin tutarının belirli olduğu durumlarda 500 TL (+ KDV)’den az, 2.000 TL (+ KDV)’den fazla olmamak üzere talep edilen miktarın %1’i (+ KDV) tutarında olacak,
  • Şikâyete konu borsa işleminin tutarının belirli olmadığı durumlarda tutar belirleninceye kadar 750 TL (+ KDV) olarak tahsil edilecektir. İnceleme neticesinde tutar belirlendiğinde ise uyuşmazlık hizmet bedeli bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Uyuşmazlık hizmet bedelinin yatırılacağı Borsa İstanbul A.Ş. Banka Hesap Bilgileri

IBAN              : TR92 0006 4000 0011 2231 1161 11

Banka             : Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şube Adı        : Maslak Şubesi

Şube Kodu      : 1223

Hesap No       : 1116111

Başvuru sahibinin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde başvurusu hakkında verilecek karar kapsamında ödemiş olduğu hizmet bedelinin karşı tarafça kendisine ödenmesine karar verilir.

Borsa İstanbul’a uyuşmazlık sebebiyle başvurma usulü

Başvuru sahibinin uyuşmazlık dilekçesinde tarafların isim ve adreslerini, uyuşmazlığın konusunu, maddi olayları, hukuki sebepleri ve ispatlayıcı delilleri yazıp son talebini açıkça belirtmesi gerekir.

Yukarıdaki şartlara uygun ve başvurucunun ıslak imzasının yer aldığı uyuşmazlık dilekçesinin, uyuşmazlığa ilişkin belgeler ve uyuşmazlık hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz ile birlikte Borsa İstanbul A.Ş.’ye hitaben ve “Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mah., Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul” adresine teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık prosedürü

Uyuşmazlık prosedürü, usulüne uygun yazılı bir uyuşmazlık dilekçesinin verilmesi ve uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmesiyle başlar.

Uyuşmazlığa ilişkin inceleme ve karar süreci

Başvuru, Uyuşmazlık Komitesi Raportörü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dilekçede veya belgelerde eksiklik bulunması ve/veya uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmemiş olması halinde eksikliklerin tamamlanması veya gerekli ödemenin yapılması için başvuru sahibine on beş gün süre verilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması veya uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmemesi durumunda, başvuru yapılmamış sayılır.

Uyuşmazlık başvuru dilekçesi ve varsa ekleri, Uyuşmazlık Komitesi Raportörü tarafından karşı tarafa tebliğe çıkarılır. Karşı tarafın cevap verme ve ilgili belgeleri ibraz etme süresi beş iş günü olup, talep halinde on iş gününü geçmeyecek şekilde ilgiliye ek süre verilebilir.

Cevap süresi içinde yazılı cevap dilekçesinin verilmesinden veya herhangi bir cevap verilmeksizin bu sürenin sona ermesinden sonra, dosya incelenmek üzere Uyuşmazlık Komitesine sevk edilir.

Uyuşmazlık Komitesi dosyayı Raportöre havale ederek, Raportörü konu ile ilgili her türlü incelemeyi yapma, tarafları ve tanıkları dinleme, Genel Müdürlükten bilirkişi tayini isteme konularında yetkilendirir. Dosya üzerinde söz konusu işlemlerin tamamlanmasından sonra dosya Raportör tarafından Komiteye sunulur.

Komite’nin uyuşmazlık hakkında verdiği karar, Yönetim Kurulu’na sunulur. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili olan Yönetim Kurulu tarafından verilen karar hakkında taraflara tebligat yapılır.

Taraflar; uyuşmazlığa ilişkin Yönetim Kurulu kararında yer alan tutarın, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre 2019 yılı için belirlenen 177.681 (Yüz yetmiş yedi bin altı yüz seksen bir) TL’den  fazla olması hâlinde, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Borsa kanalı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na itiraz edebilir. Kurulun uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları nihaidir.

Şikâyetten vazgeçilmesi, tarafların anlaşması, tahkime ya da yargı yoluna başvurulması

Uyuşmazlık başvurusunda bulunan taraf, incelemenin her safhasında talebinden kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şikâyetten vazgeçilmesi halinde, uyuşmazlık dosyası işlemden kaldırılır. Vazgeçilen şikâyet hakkında Borsaya yeniden başvuru yapılamaz.

Uyuşmazlık konusunun Borsaya intikal ettirilmesinden sonra tarafların sulh yoluyla anlaşmaları her zaman mümkündür.

Tarafların sulh yoluyla anlaşması veya tahkime ya da yargı yoluna başvurması hâlinde, işlem yapma yetkisi verilenler durumu öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Borsaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Şikâyetten vazgeçilmesi, tahkime ya da yargı yoluna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâllerinde ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli, iade edilmez ve Borsaya gelir kaydedilir.

Başvurunun yapılmamış sayılması, şikâyetten vazgeçilmesi, tahkime ya da yargı yoluna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâlinde aynı uyuşmazlık hakkında Borsaya yeniden başvuru yapılamaz.

Uyuşmazlıklarda zamanaşımı

İşlem yapma yetkisi verilenler arasındaki ihtilaflarda usul hükümlerindeki genel dava zamanaşımı süreleri geçerli olup, işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıklarda ise, uyuşmazlığın oluştuğu tarihi takip eden ikinci takvim yılından sonra yapılan başvurular Borsa tarafından incelenmez.

İlgili Sayfalar

Uyuşmazlıklar Sıkça Sorulan Sorular