Uyuşmazlıklar

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu), sermaye piyasası mevzuatından aldığı yetkiye dayanarak borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemeye yetkilidir.

Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taraflardan birinin; işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri arasındaki aynı nitelikteki uyuşmazlıklar ise müşterinin başvurusu hâlinde Yönetim Kurulu tarafından çözümlenir. Uyuşmazlıkların çözümünde Yönetim Kurulu’na, Borsa İstanbul A.Ş. Uyuşmazlık Komitesi (Uyuşmazlık Komitesi) yardımcı olur.

Uyuşmazlık halinde nereye başvurulmalı?

Borsa İstanbul, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda yetkili olduğundan, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için Borsa İstanbul’a başvurulabilir.

Borsa işlemlerinden kaynaklanmayan uyuşmazlıklar hakkında ise ilgili mevzuatı uyarınca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne müracaat edilebilir; ayrıca tarafların her zaman adli yargı yoluna veya tahkim yoluna da başvurması mümkündür.

Borsa işlemi nedir?

Borsa işlemi, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ait emirlerin borsaya iletilmesi, bu emirlerin borsa kurallarına göre eşleştirilmesi ve bu surette gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin borsanın ve ilgili takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerinde belirtilen yöntem ve sürede yerine getirilmesini ifade etmektedir.

Uyuşmazlık Hizmet Bedeli

Uyuşmazlık başvurusu, yazılı bir dilekçe ile ve uyuşmazlık hizmet bedeli ödenerek yapılır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenip Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanan tarifeye göre uyuşmazlık hizmet bedeli;

  • Şikâyete  konu  borsa  işleminin  tutarının  belirli  olduğu  durumlarda  2.500  TL  (+  KDV)'den  az, 10.000 TL (+ KDV)'den fazla olmamak üzere talep edilen miktarın %1'i (+ KDV),
  • Şikâyete konu borsa işleminin tutarının belirli olmadığı durumlarda ise tutar belirleninceye kadar 3.750 TL (+ KDV).

Uyuşmazlık hizmet bedelinin yatırılacağı Borsa İstanbul A.Ş. Banka Hesap Bilgileri:

IBAN              : TR92 0006 4000 0011 2231 1161 11

Banka             : Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şube Adı        : Maslak Şubesi

Şube Kodu      : 1223

Hesap No       : 1116111

Uyuşmazlık başvurusunda bulunan tarafından ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli, başvurucunun kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde karşı tarafça başvurana iade edilir.

Borsa İstanbul’a uyuşmazlık sebebiyle başvurma usulü

Başvurucunun, uyuşmazlık başvuru dilekçesinde, tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin isim, adres ve diğer iletişim bilgilerini; uyuşmazlığa konu borsa işlem veya işlemlerinin tarih, alım, satım, miktar, fiyat ve benzeri hususlar itibarıyla ayrıntılı olarak açıklayıcı detaylarını; maddi olayları; hukuki sebepleri ve ispatlayıcı belge ve delilleri yazıp, son talebini açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlara uygun ve başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ıslak imzasının yer aldığı uyuşmazlık dilekçesinin, uyuşmazlığa ilişkin belgeler ve uyuşmazlık hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz ile birlikte Borsa İstanbul A.Ş.’ye hitaben ve “Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul” adresine teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık prosedürü, bu şekilde usulüne uygun yazılı bir uyuşmazlık dilekçesinin verilmesi ve uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmesiyle başlar.

Uyuşmazlığa ilişkin inceleme ve karar süreci

Başvuru, Uyuşmazlık Komitesi Raportörü (Raportör) tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dilekçede veya belgelerde eksiklik bulunması ve/veya uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmemiş olması halinde eksikliklerin tamamlanması veya gerekli ödemenin yapılması için başvuru sahibine on beş gün süre verilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması veya uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmemesi durumunda, başvuru yapılmamış sayılır.

Uyuşmazlık başvuru dilekçesinin bir örneği veya talep özeti, Raportör tarafından karşı tarafa tebliğe çıkarılır. Karşı tarafın cevap verme ve ilgili belgeleri ibraz etme süresi on iş günü olup, talep halinde on iş gününü geçmeyecek şekilde ilgiliye ek süre verilebilir.

Raportör, uyuşmazlık ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, her türlü incelemeyi yapmaya, taraflardan açıklama istemeye yetkilidir. Dosya üzerinde söz konusu işlemlerin tamamlanmasından sonra dosya Raportör tarafından Komiteye sunulur.

Komite kararı, Yönetim Kurulu’na sunulur ve uyuşmazlığa ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu kararı taraflara tebliğ edilir.

Taraflar; uyuşmazlığa ilişkin Yönetim Kurulu kararında yer alan tutarın, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen tutardan (2023 yılı için ​​​721.557 (yedi yüz yirmi bir bin beş yüz elli yedi TL) fazla olması hâlinde, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Borsa kanalı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na itiraz edebilir. Kurulun uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları nihaidir. Bu kararlara karşı idari yargı mercilerine başvurulabilir.

Şikâyetten vazgeçilmesi, tarafların anlaşması, tahkime ya da yargı yoluna başvurulması

Başvurucu, incelemenin her safhasında talebinden kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Uyuşmazlık konusunun Borsaya intikal ettirilmesinden sonra tarafların sulh yoluyla anlaşmaları da her zaman mümkündür.

Şikâyetten vazgeçilmesi, tarafların sulh yoluyla anlaşmaları veya tahkime ya da yargı yoluna başvurulması halinde;

·       İşlem yapma yetkisi verilenler tarafından durum öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde borsaya yazılı olarak bildirim yapılmalıdır.

·       Komite tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

·       Uyuşmazlık hizmet bedeli iade edilmez ve Borsaya gelir kaydedilir.

Başvurunun yapılmamış sayılması, şikâyetten vazgeçilmesi, tahkime ya da yargı yoluna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâlinde, aynı uyuşmazlık hakkında borsaya yeniden başvuru yapılamaz.

Uyuşmazlıklarda zamanaşımı

Uyuşmazlığa konu borsa işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılmayan başvurular Borsa İstanbul tarafından incelenmez. Bu durumda, uyuşmazlık hizmet bedeli ödenmiş ise bu bedel ilgiliye iade edilir.

İlgili Sayfalar

Uyuşmazlıklar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular