BIST Artanlar VKFYO.E 2,39 % 16,02 OYAYO.E 1,63 % 14,79 KRGYO.E 1,64 % 11,56 METUR.E 1,26 % 9,57 IDEAS.E 12,36 % 8,80 Azalanlar TACTR.E 4,77 % -16,46 OZGYO.E 5,94 % -13,66 IZFAS.E 2,51 % -11,62 SEYKM.E 3,56 % -9,87 HALKS.E 1,05 % -9,48 VIOP En Çok Değişen O_THYAOE0119P12.80 % -100,00 O_THYAOE0119P12.80 % -100,00 O_THYAOE0119P12.80 % -100,00 O_THYAOE0119P12.80 % -100,00 O_THYAOE0119P12.80 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY1218 822.114 F_XU0301218 405.950 F_USDTRY0219 124.726 F_XAUTRYM1218 114.579 F_YKBNK1218 105.898

HUKUKİ ÇERÇEVE


Türkiye'de, sermaye piyasaları son zamanlarda büyük bir değişime sahne olmuştur. Türkiye'de sermaye piyasalarının yasal temelini oluşturan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB de dâhil olmak üzere menkul kıymet borsalarını düzenleyen 91 sayılı Menkul Kıymet Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sermaye Piyasaları alanındaki mevcut düzenlemelerin AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve Türk sermaye piyasalarının küresel pazarlara entegrasyonunu sağlayarak rekabet gücünü artırmak amacıyla, kanun koyucu bir reform olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu yürürlüğe koymuş, Yasada, organize piyasaların kurulması konusunda liberal bir anlayışla birlikte İMKB’nin de Borsa İstanbul olarak yeniden yapılanması düzenlenmiştir. Yeni yasaya göre, borsalar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü üzerine kuruluşuna Bakanlar Kurulu tarafından izin verilen, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere kurulan özel hukuk tüzel kişileri olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul A.Ş., paylarının bir kısmı Hazine’ye ait olan ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olarak yapılandırılmıştır.

Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138’inci maddesi çerçevesinde, Yasanın yürürlüğe girdiği 30 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş, esas sözleşmesinin 3 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmesiyle faaliyetine başlamıştır.

Türk sermaye piyasalarının yasal çerçevesini, şu anda özellikle iki temel kanun -Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu- belirlemektedir. Bu alandaki Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Borsa düzenlemeleri ise uygulamaya ışık tutmaktadır.