Uyuşmazlıklar Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul A.Ş., ne tür uyuşmazlıklara bakar?
Borsa İstanbul A.Ş., borsada işlem yapma yetkisine sahip olanların (yatırım kuruluşları) kendi aralarında veya müşterileri ile borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle yetkilidir. Buna göre uyuşmazlığın işlem yapma yetkisine sahip olanların kendi aralarında veya işlem yapma yetkisine sahip olanlar ile müşterileri arasında çıkmış olması ve ayrıca uyuşmazlığın borsa işlemlerinden doğması gerekmektedir. (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.71/1).
Borsa işleminin tanımı nedir?
Borsa işlemi, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ait emirlerin, borsaya iletilmesi, bu emirlerin borsa kurallarına göre eşleştirilmesi ve bu surette gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin borsanın, ilgili takas kuruluşlarının ve saklamacı kuruluşların düzenlemelerinde belirtilen yöntem ve sürede yerine getirilmesini ifade etmektedir. (Borsa İstanbul A.Ş. Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi m.5/3). Uyuşmazlıklar sayfası için tıklayınız.
Borsa İstanbul’a uyuşmazlık başvurusu nasıl yapılır?
Uyuşmazlık dilekçesinde; tarafların isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, maddi olaylar, hukuki sebepler ve ispatlayıcı delillerin yazılıp son talebin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki şartlara uygun ve başvurucunun ıslak imzasının yer aldığı uyuşmazlık dilekçesinin, uyuşmazlığa ilişkin belgeler ve uyuşmazlık hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz ile birlikte “Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mah., Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul” adresine teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık başvurusunun işleme konulması için uyuşmazlık hizmet bedelinin ödenmesi gerekir. Ayrıca iddiaların, başvurunun gerekçelerinin dilekçede anlaşılır ve açık bir şekilde belirtilmesi ve zarar iddiası ile tercih edilen tazmin şeklinin (payların iadesi veya nakit ödeme gibi) açıkça yazılması gerekmektedir.
Uyuşmazlık Hizmet Bedeli Nedir, Tutarı Ne kadardır?
Uyuşmazlık hizmet bedeli, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının Borsa İstanbul tarafından çözümlenmesi için ödenmesi gereken bedeldir. Uyuşmazlık hizmet bedeli, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanır. Uyuşmazlık Hizmet Bedeli Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla belirlenip Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tarifeye göre uyuşmazlık hizmet bedeli; Şikâyete konu borsa işleminin tutarının belirli olduğu durumlarda 500 TL (+ KDV)’den az, 2.000 TL (+ KDV)’den fazla olmamak üzere talep edilen miktarın %1’i (+ KDV) tutarında olacak, Şikâyete konu borsa işleminin tutarının belirli olmadığı durumlarda tutar belirleninceye kadar 750 TL (+ KDV) olarak tahsil edilecek olup, İnceleme neticesinde tutar belirlendiğinde ise uyuşmazlık hizmet bedeli bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Uyuşmazlık başvurusunda bulunan yatırımcı tarafından ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli, yatırımcının haklı bulunması halinde talebi üzerine (haklılığı oranında) karşı taraftan alınarak başvuru sahibine iade edilir. Şikâyetten vazgeçilmesi veya tarafların sulh yolu ile anlaşmaları hallerinde uyuşmazlık hizmet bedeli iade edilmez. Uyuşmazlık hizmet bedelinin yatırılacağı Borsa İstanbul A.Ş. Banka Hesap Bilgileri IBAN : TR 98 00064 0000 0113 5800 11292 Hesap No : T. İş Bankası - 1358 - İMKB Şubesi - Hesap No : 11292
Uyuşmazlık başvurularında zamanaşımı var mı?
İşlem yapma yetkisi verilenler arasındaki ihtilaflarda usul hükümlerindeki genel dava zamanaşımı süreleri geçerli olup, işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri arasındaki ihtilaflarda ise, uyuşmazlığın oluştuğu tarihi takip eden ikinci takvim yılından sonra yapılan başvurular Borsa tarafından incelenmez. Bu durumda, uyuşmazlık hizmet bedeli ödenmiş ise bu bedel ilgiliye iade edilir.
Uyuşmazlığa ilişkin Borsa Yönetim Kurulu kararlarına karşı bir başvuru yolu var mı?
Taraflar; uyuşmazlığa ilişkin Yönetim Kurulu kararında yer alan tutarın, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen tutardan (2016 yılı için 120.823 - Yüz yirmi bin sekiz yüz yirmi üç TL’den) fazla olması hâlinde, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Borsa kanalı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraza tabi dosyalar bakımından Kurulun uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları nihaidir.