BIST Artanlar MRDIN.E 4,6 % 19,79 YBTAS.E 2930 % 19,78 SANKO.E 3,04 % 12,18 HUBVC.E 5,5 % 11,79 ADBGR.E 4,43 % 11,59 Azalanlar ORMA.E 3,65 % -18,89 BOYP.E 15,84 % -12,29 PKENT.E 103,3 % -11,71 NIBAS.E 8 % -11,11 TSPOR.E 1,29 % -9,79 VIOP En Çok Değişen O_XU030E1019C124.000 % 400,00 O_SAHOLE1019C9.00 % 325,00 O_XU030E1019C134.000 % 300,00 O_XU030E1019C122.000 % 298,48 O_AKBNKE1119C7.30 % 252,94 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY1019 639.778 F_XAUTRYM1019 557.878 F_USDTRY1219 455.860 F_XU0301019 359.547 F_EKGYO1019 157.100

KOTASYON ŞARTLARI


Yıldız Pazar, BIST 100 endeksine dahil olan paylar ile fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 100.000.000 TL ve üzeri olan payların işlem gördüğü pazarı, Ana Pazar ise BIST-100 kapsamındaki paylar hariç olmak üzere fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 100.000.000 TL’nin altında olan payların işlem gördüğü pazarı ifade etmektedir. Yıldız Pazar ve Ana Pazar kriterleri, faaliyet süresi, dönem karı, asgari halka açık kısmın piyasa değeri, toplam piyasa değeri, halka arz oranı gibi çeşitli kriterlerden oluşmakta olup, bu kriterleri içeren Kotasyon Yönergesi’ne  “http://borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Şirket paylarının Yıldız veya Ana Pazar’da işlem görebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Payların ilk kotasyonu için yapılacak başvurularda, başvurunun, ortaklık sermayesinin tamamı için yapılması ve ortaklığın;

a) Kuruluşundan itibaren en az 2 takvim yılı geçmiş olması (Bu bendin uygulanmasında, ortaklıkların, anonim ortaklık türü dışındaki herhangi bir sermaye şirketi türünde geçen süreleri de yıl hesabında dikkate alınır. 2 yıldan fazla faaliyet süresi olan en az bir ortaklığa minimum %51 oranında iştirak etmek suretiyle holding şirketi olarak kurulan yeni bir ortaklığın başvurması halinde, sözkonusu holding için 2 takvim yılı şartı aranmaz. Ancak, kuruluşundan itibaren en az 2 takvim yılı geçmiş iştiraklerin özsermayelerinin, holding yapısında kurulan yeni ortaklığın özsermayesinin %50’sinin altında, aktif büyüklüklerinin de holding yapısında kurulan yeni ortaklığın aktif büyüklüğünün %50’sinin altında olmaması gerekir),

b) Ortaklığın aşağıda yer alan gruplardan herhangi birinin şartlarının tamamını sağlaması

 

 

Yıldız Pazar

Grup 1

Yıldız Pazar

Grup 2

Ana Pazar

Grup 1

Ana Pazar

Grup 2

Halka arz edilen payların piyasa değeri

Asgari 250.000.000 TL

Asgari 100.000.000 TL

Asgari 50.000.000 TL

Asgari 25.000.000 TL

Toplam Piyasa değeri

Asgari 1.000.000.000 TL

Asgari 400.000.000 TL

 

 

Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda dönem karı elde edilmiş olması

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı

%5

%10

%15

%25

Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki Özsermaye / Sermaye Oranı

0,75'ten büyük

1'den büyük

1'den büyük

1,25'den büyük

 

 

Ortaklıkların halka arz edilen paylarından, halka arz sonrası sermayenin %10 ve üzerine tekabül eden nominal tutarda pay satın alan yatırımcıların sahip olduğu paylar ile ortaklığın Yönetim Kurulu ve Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdüre denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar ile bu kişilere doğrudan bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerin (Genel Müdür Yardımcısı ve benzeri unvanlara sahip) satın aldığı paylar, halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranında ve halka açık kısmın piyasa değerinin hesabında dikkate alınmaz.

Bu fıkranın (a) bendi kapsamında, 2 yıldan fazla faaliyet süresi olan en az bir ortaklığa minimum %51 oranında iştirak etmek suretiyle finansal holding hariç olmak üzere, holding şirketi olarak kurulan yeni bir ortaklığın başvurması halinde, yukarıdaki tabloda yer alan “Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem kârı olması ” şartının, söz konusu holdingin “Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu”’nda yer alan net satış tutarı içinde en fazla paya sahip iştiraki tarafından sağlanması gerekmektedir.

Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklarda özsermaye/sermaye oranı olarak toplam özsermaye dikkate alınır.

 

 

c) Finansal durumunun faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olması,

ç) Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi,

d) Borsa tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 2 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, hakkında tasfiye, konkordato veya iflas ertelemesi istenmemiş olması ve Borsaca belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,

e) Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.

Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, “Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem kârı olması” ve/veya “Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki özsermaye/sermaye oranı” şartlarının sağlanamaması durumunda, Yönetim Kurulu, Yıldız Pazar için (b) bendinde aranan diğer şartların da sağlanması şartıyla,

- Ortaklığın bağımsız denetimden geçmiş son yıl ve ilgili ara dönem finansal tablolarında faaliyet karı olması,

- Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablolarında özsermayesinin pozitif olması, ancak özsermayesinin negatif olması halinde ise başvurunun sadece Grup 1 için yapılması,

- Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablodaki özsermaye altında sınıflandırılan tutarlara halka arzdan elde edilecek paylara ilişkin primler ile artırılan sermayenin nominal tutarı eklenerek hesaplanacak özsermaye/sermaye oranının bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı sağlaması,

- Halka arzın sadece ortak satışı yoluyla yapılmaması kaydıyla, ortaklığın faaliyetlerine, finansal yapısına ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin olarak Borsaya sunacağı bilgileri dikkate alarak, gerekçelerini belirtmek suretiyle payların Yıldız Pazar’da kota alınmasına karar verebilir. Borsa, kendisine sunulan bilgileri dikkate alarak, nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa payları tutarlarını faaliyet karının hesaplanmasında dikkate alabilir. Bu fıkra kapsamında özsermayesi negatif olan bir şirket tarafından Yıldız Pazar Grup 1 için yapılan başvuruda halka arz sonrasında “halka arz edilen payların piyasa değeri” şartının sağlanamaması halinde, Yıldız Pazar Grup 2 için yapılacak başvuru kabul edilmez.