BIST Artanlar GARFA.E 5,88 % 20,00 RYGYO.E 7,57 % 19,97 ISGSY.E 4,87 % 19,95 RYSAS.E 8,85 % 19,92 HUBVC.E 29,74 % 17,18 Azalanlar DAGHL.E 4,67 % -14,94 ALYAG.E 0,55 % -9,84 BALAT.E 2,68 % -9,76 BNTAS.E 3,49 % -8,64 BMELK.E 1,58 % -7,60 VIOP En Çok Değişen O_GARANE0120C13.20 % 1400,00 O_USDTRYKE0120P5750 % 400,00 O_ARCLKE0320P19.60 % -100,00 O_ARCLKE0320P19.60 % -100,00 O_ARCLKE0320P19.60 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0220 576.996 F_XU0300220 483.233 F_KRDMD0120 384.299 F_USDTRY0220 365.123 F_TSKB0120 331.091

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAYLARININ İŞLEM GÖRMESİ


Halka açık statüde olup payları Borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının halka arz edilmeksizin Ana Pazar’da işlem görmeye başlayabilmesi için, Ana Pazar için öngörülen gruplardan herhangi birinin şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun;

  • Kuruluşundan itibaren en az 2 takvim yılı geçmiş olması (Bu bendin uygulanmasında, ortaklıkların, anonim ortaklık türü dışındaki herhangi bir sermaye şirketi türünde geçen süreleri de yıl hesabında dikkate alınır. 2 yıldan fazla faaliyet süresi olan en az bir ortaklığa minimum %51 oranında iştirak etmek suretiyle holding şirketi olarak kurulan yeni bir ortaklığın başvurması halinde, sözkonusu holding için 2 takvim yılı şartı aranmaz. Ancak, kuruluşundan itibaren en az 2 takvim yılı geçmiş iştiraklerin özsermayelerinin, holding yapısında kurulan yeni ortaklığın özsermayesinin %50’sinin altında, aktif büyüklüklerinin de holding yapısında kurulan yeni ortaklığın aktif büyüklüğünün %50’sinin altında olmaması gerekir),
  • Finansal durumunun faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olması,
  • Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi,
  • Borsa tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 2 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, hakkında tasfiye, konkordato veya iflas ertelemesi istenmemiş olması ve Borsaca belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,
  • Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi

şartlarının sağlanmış olduğu kanaatine varması halinde, kararın ortaklığa tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içinde Ana Pazar için öngörülen gruplardaki “halka arz edilen payların sermayeye oranı” şartında belirtilen oranda payın MKK nezdinde Borsada işlem görebilir nitelikte kayden oluşturulmuş olması ve bu payların piyasa değerinin aynı grupta yer alan “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartını sağlaması gerekmektedir. MKK nezdinde kaydileştirilen payların piyasa değerinin hesabında, SPK tarafından yetkilendirilmiş iki ayrı kuruluş tarafından en geç başvuru tarihinden önceki 1 ay içinde hazırlanan fiyat tespit raporu ile belirlenen fiyatların aritmetik ortalaması alınarak bulunacak olan referans fiyat dikkate alınır.

Söz konusu şartları yerine getiren ortaklık payları Kurulca onaylı izahnamenin KAP’ta yayımlanması sonrasında, Borsa Genel Müdürlüğünün onayı ile KAP’ta yapılacak duyuruyu takip eden 2 nci iş gününden itibaren Ana Pazar’da işlem görmeye başlar. Fiyat tespit raporları SPK onaylı izahname ile birlikte KAP’ta ilan edilir.

Bu ortaklıkların payları, Borsada işlem görmeye başlayacağı ilk gün birinci seansta serbest marj ile işlem görmeye başlar. Bundan sonraki süreçte Ana Pazarda geçerli olan işlem görme esasları uygulanır.