BIST VIOP En Çok Değişen O_TUPRSE0518P114.00 % -100,00 O_TUPRSE0518P114.00 % -100,00 O_TUPRSE0518P114.00 % -100,00 O_TUPRSE0518P114.00 % -100,00 O_TUPRSE0518P114.00 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_TUPRSE0518P114.00 00

KURUMSAL YÖNETİM


 • KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARI:
  Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2016
  Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2015
  Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2014
  Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2013
   • Ortaklık yapısı

   Grubu

   Nominal Değeri

   Pay Adedi

   Ortak adı

   %

   A Grubu 42.323,40 ₺ 4.232.340 Türkiye Varlık Fonu 0,01
   B Grubu 311.457.900,60 ₺ 31.145.790.060 Türkiye Varlık Fonu 73,59
   C Grubu 0,41 ₺ 41 Türkiye Varlık Fonu 0,00
   B Grubu 29.626.380,00 ₺ 2.962.638.000 NASDAQ 7,00
   B Grubu 42.323.400,00 ₺ 4.232.340.000 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10,00
   C Grubu 5.502.042,00 ₺ 550.204.200 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1,30
   C Grubu 3.349.044,48 ₺ 334.904.448 Borsa İstanbul A.Ş.* 0,79
   C Grubu 30.932.909,11 ₺ 3.093.290.911 Diğer (eski İMKB üyeleri, eski Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) ortakları, eski İstanbul Altın Borsası A.Ş. üyeleri) 7,31
   Toplam 423.234.000,00 ₺ 42.323.400.000 100%
   *08.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından aracı kurumlardan iktisap edilen paylardan oluşmaktadır.

  05/02/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/01/2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekince, T.C. Hazine Müsteşarlığına ait paylar, Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

  Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi’ne göre;

  • A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.
  • Pay sahipliği dağılımının korunmasını teminen, A Grubu dışındaki pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Ancak, bu payların SPK onayı ile diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere devri mümkündür.
  • Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

  • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş kurumsal sosyal sorumluluk raporları yayınlamaya başlamışlardır. Borsaların sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu attığı adımlarla pekiştirmektedir.

   -Borsa İstanbul, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2005’te imzalamış ve sözleşmeyi imzalayan ilk borsalardan birisi olmuştur. Bilgi için tıklayınız.

   - Borsa İstanbul, 2012’de gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio +20’de NASDAQ OMX, BM&FBOVESPA, Johannesburg Borsası ve Mısır Borsası ile beraber Sürdürülebilir Borsalar Girişimini başlatmıştır. Bilgi için tıklayınız.

   -Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Börse, Intercontinental Exchange/New York Stock Exchange ve NASDAQ OMX gibi küresel borsalarla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu oluşturmaktadır. Bilgi için tıklayınız.

   -Borsa İstanbul, Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin başarılı, rekabetçi, şeffaf, kurumsal yönetim ilkelerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmiş, kurumsallaşmayı güvence altına almış kurumlar haline gelmelerine katkı sağlamak için uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Sürdürülebilirlik Endeksi’ni 2014 yılı Kasım ayından itibaren hesaplamaya başlamıştır. Bilgi için tıklayınız.

   - Borsa İstanbul, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorularına ilişkin cevapların yanı sıra, bu konuda takip edebilecekleri yol haritasına yönelik bilgiler içeren Sürdürülebilirlik Rehberi’ni borsada işlem gören veya görme potansiyeli olan şirketler için hazırlamıştır. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.