BIST VIOP Most Change O_XU030ME0817P115.000 % -100,00 O_XU030ME0817P115.000 % -100,00 O_XU030ME0817P115.000 % -100,00 O_XU030ME0817P115.000 % -100,00 O_XU030ME0817P115.000 % -100,00 Highest Open Position O_XU030ME0817P115.000 00